Iskuulada Aagga Robbinsdale

Nidaamka Gudiga Dugsiga

Nidaamyada degmada iyo nidaamyada maamulka ayaa la qaatay si loo caawiyo taageerida guusha tacliimeed ee dhammaan ardayda.

Dhammaan siyaasadaha Degmada waxaa dib u eegay oo ansixiyay Guddiga Dugsiga. Nidaamyada Maamulka (AP) waxaa dib u eegay oo ansixiyay Kormeeraha guud iyo Maamulka Golaha Xukuumadda.

Fadlan ogsoonow siyaasadaha iyo hababka maamulka (AP) waxay ku jiraan dib u eegis joogto ah, sidaa darteedna, shabakadeena waxaa laga yaabaa inaysan ka muuqan isbeddelada ugu dambeeyay. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir Nichol Sutton, Kaaliyaha Fulinta ee Kormeeraha Guud iyo Guddiga Dugsiga, lambarka 763-504-8012 ama nichol_sutton@rdale.org .