Iskuulada Aagga Robbinsdale

Diiwaangelintu waxay ka bilaabmaysaa 28-ka Abriil 2021-22 Naadiga Tacliinta ee Sannad Dugsiyeedka

Naadiga Adventure waa Barnaamijka Daryeelka Carruurta ee Da'da Dugsiga ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Waxa jira dhawr meelood oo ku habboon dugsiyada degmada ee loogu talagalay ardayda dhigata fasalka barbaarinta carruurta illaa fasalka shanaad. Saacadaha waa 6:30 am ilaa 6 pm

Sannad dugsiyeedka 2021-2022, diiwaangelintu waxay furmaysaa 6da subaxnimo ee bisha Abriil 28. Booqo rdale.ce.eleyo.com si aad isu diiwaangeliso.

Naadiga 'Adventure Club' waxaa ka shaqeeya aqoonyahanno tababbaran oo leh waxbarasho iyo khibrad isku dhafan oo si gaar ah ugu habboon la shaqeynta carruurta da'da iskuulka ah. Iyada oo manhaj loogu talagalay in lagu xoojiyo barashada, ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay doortaan, ku celceliyaan xirfadaha go'aan qaadashada iyo inay dhisaan xiriiro asaag wanaagsan.