Iskuulada Aagga Robbinsdale

Jadwalka taariikhda

Codso turjubaan luqadeed

Si aad u codsato turjubaan luqadeed (oo ay ku jiraan ASL), iimayl luqadda_services@rdale.org ugu yaraan 10 maalmood kahor dhacdada.

Isbaanish / español: Para solicitar un intérprete de idiomas (incluyendo ASL) por favor comuníquese con el Servicio de Idiomas al language_services@rdale.org al menos 10 días antes del evento.

Somali: Si aad u codsato turjumaan luqadeed (oo ay jirtaa ASL), fadlan kala xiriir Adeegyada Luqadda language_services@rdale.org ugu wanaagsan 10 maalmood kahor dhacdada.

Qoysasku hadda waxay ku eegi karaan kalandarro badan ikhtiyaarkeenna dhexe. Si aad u aragto jadwalka gaarka ah ee iskuulka, guji tabka "Kalandarrada Dugsiga" ka dibna calaamadee sanduuqa ku xiga dugsiga (yada) aad rabto inaad daawato.