Iskuulada Aagga Robbinsdale

Qoraallada qoraalka ah

Si aad u codsato qoraalka rasmiga ah ee dhibcahaaga intaad ahayd arday ka tirsan Dugsiyada Aagga Robbinsdale, fadlan buuxi Foomka Sii-daynta Qoraalka. Waxaad soo diri kartaa boostada, fakis ama waad iska dhigi kartaa foomkan. Qoraalkaaga rasmiga ah ayaa markaa la soo diri doonaa ama waxaad ka soo qaadan kartaa xafiiska degmada 4148 Winnteka Avenue North, New Hope MN 55427. 

Su'aalo?
Fadlan kala xiriir Gretchen Cleveland lambarka 763-504-8060 ama Gretchen_Cleveland@rdale.org .