Iskuulada Aagga Robbinsdale

Manhajka

Manhajkeena dugsiga sare wuxuu siiyaa waxbarasho joogto ah ardayda ku saleysan heerarka waxbarasho ee gobolka Minnesota. Sii waditaankan ka socda dugsiga dhexe wuxuu bixiyaa barashada dhinacyada tacliinta iyo bulshada-shucuurta ah si loogu diyaariyo ardayda inay diyaar u noqdaan kuleejka, xirfadaha xirfadaha leh iyo xirfadaha markay qalin jabiyaan.

Dhammaan ardaydeena dugsiga sare waxay helaan waxbarid:

  • Akhris iyo Qoraal Luqadeed
  • Xisaabta
  • Sayniska
  • Cilmiga Bulshada
  • Farshaxanka Fiican
  • Barashada Jirka iyo Caafimaadka


Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Waxbarashada ee K-12 ee Minnesota websaydhada Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.