Iskuulada Aagga Robbinsdale

Waxbarashada Qoyska ee Caruurnimada Hore

Isdiiwaangalinta sanad dugsiyeedka 2021-22 waxay bilaaban doontaa Maarso 22, 2021 markay tahay 8:00 am.

Fasallo iyo Waxqabadyo Adiga iyo Cunuggaaga ah

Fasallada Waxbarashada Carruurnimada Hore ee Qoyska (ECFE) waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo qoysaska laguna taageero koritaanka iyo horumarka caafimaadka carruurta. Waxaan bixinaa adeegyo, fasalo iyo taageero qoysaska leh caruurta laga bilaabo dhalashada ilaa xanaanada kahor. Macallimiinteenna ruqsadda haysta waxay u shaqeeyaan inay taageeraan waalidiinta oo ay la shuraakoobaan si ay uga caawiyaan carruurta yaryar inay horumariyaan awooddooda jireed, af, garasho iyo bulsho.

ECFE waxay kaa caawin doontaa inaad waxbadan ka barato hagitaanka wanaagsan, cunida iyo caadooyinka hurdada, horumarka ilmahaaga iyo waxyaabo kale oo badan oo ku saabsan xiriirka aad la leedahay ilmahaaga.

Cunuggu wuxuu ku ciyaaraa qalabka carruurtu ku ciyaarto

Waxa laga filayo fasalka Barashada Fogaanta ECFE

Fasal kasta waxaa ka mid ah:

  • Hawlaha ay waalidiinta iyo carruurtu ku wada bartaan
  • Waqti ay carruurtu wax ku bartaan oo ay is dhexgalaan
  • Waqtiga waxbarashadda waalidka ee waalidka shatiyeysan

Waxbariddu waxay ku saleysan tahay miisaanka khidmadda khidmadda leh oo leh qorshooyinka lacag-bixinta iyo gargaarka lacagta ee la heli karo marka la codsado. Fasallada badankood waxay bixiyaan daryeel cunug oo loo fidiyo walaalaha saddex bilood illaa shan sano jir ah oo aan ka diiwaangashanayn fasalka.
 

Diiwaangelinta

Isdiiwaangeli adigoo gujinaya badhanka hoose ama wac xafiiska ECFE lambarka 763-504-4170 si aad u hesho macluumaad.

Diiwaangeli

Sida Loo Sameeyo Akoon Iyo Diiwaan Gelinta Fasal Eleyo

Cómo crear una cuenta en Eleyo e inscribirse en una clase