Iskuulada Aagga Robbinsdale

Manhajka

Manhajkeena dugsiga dhexe wuxuu bixiyaa sii wadida (iyo xoojinta) barashada ardayda ee kusalaysan heerarka tacliimeed ee gobolka Minnesota. Sii waditaankan ka socda dugsiga hoose wuxuu bixiyaa barashada dhinacyada tacliinta iyo bulshada ee shucuurta kuwaas oo u diyaarin doona ardayda inay diyaar u noqdaan kuleejka, xirfadaha xirfadaha leh iyo xirfadaha. 

Dhammaan ardayda dugsigeenna dhexe waxay helaan waxbarasho:

  • Akhris iyo Qoraal Luqadeed
  • Xisaabta
  • Sayniska
  • Cilmiga Bulshada
  • Farshaxanka Fiican
  • Barashada Jirka iyo Caafimaadka

Ka baro waxbadan oo ku saabsan Heerarka Waxbarashada ee K-12 ee Minnesota websaydhada Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.