Iskuulada Aagga Robbinsdale

Jadwalka Qiimeynta

Kalandarka Imtixaanka Degmada 2020-2021

Macluumaadka waxaa laga daawan karaa hoos qiimeynta kala duwan ee gobolka, oo ay weheliso taariikhaha daaqada imtixaanka, maadada, heerka fasalka iyo waqtiga qiimeynta la qiyaasay. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa PDF kalandarka imtixaanka.

Qiimeynta Gobolka

Qiimeynta soo socota ee gobolka oo dhan waxaa loogu talagalay barashada shaqsiyan. Tilmaanta hadda ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay muujineysaa in imtixaanadan la qaadi doono oo keliya haddii qaabka barashada ay ku jiraan shaqsiyaadka maalmaha waxbarida ee imtixaanada la qaadi karo. Taariikhaha imtixaanka waxaa loo waafajin doonaa hadba sida loogu baahdo, iyadoo lagu saleynayo isbeddelada ku yimid qaabka bixinta waxbarashada.

Qiimeynta Gobolka Loo Baahan Yahay

Qiimeynta Degmada

Qiimeynta soosocota ee soosocota waxaa loogu talagalay maamulka shaqsi ahaan. Imtixaannadan waxaa la qaadanayaa oo keliya haddii qaabka barashada ay ku jiraan shaqsiyaadka qofka wax loo barayo ee imtixaannada la qaadi karo. Taariikhaha imtixaanka waxaa loo waafajin doonaa hadba sida loogu baahdo, iyadoo lagu saleynayo isbeddelada ku yimid qaabka bixinta waxbarashada.

Daraasad ku baahsan degmada oo dhan

Sahankan waxaa lagu maamuli karaa jawi waxbarasho fog. Sahanka Ardeyda Degmadu waxaa loogu talagalay ardayda dhigata fasalada 4-12, iyadoo daaqada sahanka ay furantahay Febraayo 17-26, 2021.